وین شهری پر از تاریخ و تمدن کوله ای پر از داستان موسیقی که قرن هاست به دوش خود دارد.

وین شهری پر از تاریخ و تمدن کوله ای پر از داستان موسیقی که قرن هاست به دوش خود دارد.

وین در کشور اتریش با طبیعتی زیبا و آمیزه ای از هنرو فرهنگ، توانسته زندگی شهری را با طبیعت بکر خود آمیخته کند و برای آن أصول و قوانین خاص…

ادامه مطلب