کلیدهای پیانو را باید پیانیست شناخته و بخشی از وجود خود کند.

کلیدهای پیانو یکی از مهم ترین کلیدهای موسیقی کلاسیک به شمار می روند.

نت ها در پیانو از طریق این کلید ها به صوت تبدیل می شونذ. بنابراین نقش بسیار مهمی در نواختن پیانو دارند. در ابتدا هر نوازنده پیانو باید این کلیدهای پیانو را یاد گرفته و با جسم خود یکی کند.

کلیدهای پیانو را باید پیانیست شناخته و بخشی از وجود خود کند.

نت ها بر روی کلید های سفید پیانو

کلیدهای سفید پیانو، نت های عادی ” naturals ” نامیده می شوند. هنگامی که فشرده می شوند، صدای یک نت طبیعی (♮) شنیده می شود. هفت نت طبیعی در صفحه کلید وجود دارد: دو ” C ” –ر ” D ” – می ” E ”  – فا  ” F ” –سل ” G ” – لا  ” A ” –سی ” B ” : پس از سی، نت دو بعدی تکرار می کند. بنابراین شما فقط باید هفت نت را حفظ کنید. از آنجایی که نت های به لاتین هستندف ترتیب آنها از چپ به راست می باشد.

یکی از راه های آموزش برای پیدا کردند دامنه نت ها در پیانو، به کودکان، پیدا کردن نت دو، نت اول، از طریق گوش هست. به این ترتیب که فرد بتواند نت دو بعدی را از طریق گوش تشخیص دهد.

نت ها بر روی کلید های سیاه پیانو

کلیدهای پیانو سیاه به نت های عرضی ” Accidental ” معروف هستند. نت عرضی نت ای است که در خط حامل قبل از نت‌ها قرار داده می‌شود و صدای آن را نیم پرده یا چند نیم ‌پرده زیر تر یا بم‌تر هست.

در صفحه کلید پنج کلید سیاه در هر اکتاو وجود دارد. آنها می توانند هم تیز یا صاف باشند و پس از یادداشت هایی که تغییر می کنند نامگذاری می شوند. این کلید ها می توانند نت های دیز یا بمل باشند.

نت های دیز ( or #)

در زبان فرانسه به این نت ها دیز، در زبان انگلیسی به آنها “Sharp  ” گفته می شود. اینها به این معنی هستند که یک نیم پرده از نت بالاتر هستند. در کلید های سیاه در ساز پیانو، در سمت راست یک نت قرار دارند.

نت های بمل ( or b)

در زبان فرانسه به این نت ها بمل، در زبان انگلیسی به اینها ” Flat  ” گفته می شود. اینها به این معنی هستند که یک نیم پرده از نت پائین تر هستند. در کلید های سیاه در ساز پیانو، در سمت چپ یک نت قرار دارند.

** برخی از نت ها مانند می و سی  با یک کلید سیاه دنبال نمی شوند، بنابراین نت های سفید که هر کدام را به صورت نت عرضی دنبال می کند. به همین دلیل است که طرح بندی صفحه کلید براساس مقیاس دو ماژور است که شامل دیز یا بملی  نیست.

به خاطر سپردن نت ها بر روی صفخه کلید پیانو

  1. کلید های سفید را به صورت جداگانه شناسایی کنید و آنها را نام ببرید تا بتوانید هر نت را بدون شمارش از نت دو پیدا کنید.
  2. شما لازم نیست هر نت دیز یا بمل را فقط به خاطر داشته باشید، اما به یاد داشته باشید که چگونه آنها در صفحه کلید با استفاده از کلید های طبیعی قرار گرفته اند.

 

دامنه نت ها بر روی یک پیانوی استاندارد

پیانو ۸۸ کلید استاندارد شامل بیش از ۷ اکتاو است که شامل ۵۲ کلید سفید و ۳۶ کلید سیاه است. نت های آن از لا-صفر تا دو-هشت متغیر است.

Please wait...
درج نظر