بازی های آموزشی برای کودکان

آیا امکاناتی از قبیل بازی های آموزشی برای کودکان جهت رشد در زمینه موسیقی وجود دارد؟

اغلب این سوال همیشه برای تمامی رشته های تحصیلی هنری و غیر هنری پرسیده می شود که آیا منابع برای دانش آموختگان یا هنرجویان ی که در خانه خود در حال رشد در مطالعات موسیقی خود هستند ، وجود دارد یا خیر؟. به همین ترتیب، امروزبرای شما می خواهیم یک لیست از بازی های آموزشی برای کودکان را که ، به صورت رایگان برای عموم وجود دارد، به اشتراک بگذاریم . تا از این طریق هم کودکان و فرزندان شما بتوانند از موسیقی لذت ببرند هم در این زمینه رشد کنند.

 

هر یک بازی های آموزشی برای کودکان از طریق تبلت، آی پد، لپ تاپ، کامپیوتر یا هر منبع دیگری بر حسب نوع بازی می تواند اجرا شود. از طریق بازی های آموزش برای کودکان میتوان فضا و فعالیت های حمایتی برای تقویت مفاهیم موسیقی در خانه فراهم کرد. برای راحتی دیدن این بازی های آموزشی برای کودکان، این بازی های آموزش آنلاین موسیقی به دسته های زیر طبقه بندی شده اند:

  • آموزش شنیداری ” aural training
  • آهنگسازان ” composers
  • ترکیب قطعه ” composition
  • ادوات موسیقی” instruments
  • علامت گذاری در تئوری موسیقی ” notation
  • نمادها / واژگان ” symbols/vocabulary

 

برای درک بهتر از این بازی های آموزشی برای کودکان، خلاصه از آن به زبان انگلیسی برای شما گذاشته شده چرا که این بازی ها تماما به زبان انگلیسی هستند.

Aural Training / آموزش شنیداری

      Creating Music Block Game–create a 3-note pattern and then listen to a variety of patterns to choose the one you created

    Creating Music Comparing Game–listen to two melodies and determine if they are the same or different

       Creating Music Block Game with Rhythm–list the block game above only with an 8-note melodic and rhythmic pattern

      Creating Music About Pitch–listen to classical music excerpts demonstrating rising and lowering pitch

         ۱۲ Steps–Select the sound heard to help Alice (in Wonderland) up the stairs

      Orchestra Game–listen and identify the instrument played

    BBC Seaside Activity—match sounds with descriptions

     BBC Mood Music—listen to music selections and match with a mood

      BBC Instrument Matchup—match sounds with instrument

   BBC Quiz—review of aural rhythm, style, and instrument recognition

    Carnegie Hall Listening Adventures:  Symphony No. 9 “From the New World” –Interactive Listening Map

        Classics for Kids Rhythm—imitate rhythms played on the space bar

    Funschool Kazounds—musical memory game

    Funschool Music Match ‘em—match the instrument with the sound

     Arts Alive Guess the Instrument—multiple choice choose instrument played

    PBS Caillou Stars—musical memory game

      PBS Toopy and Binoo Planets—musical memory game

    PBS Toopy and Binoo Shells—match pitches

       PBS Toopy and Binoo Bubbles—musical memory game

       DJ Games Music Matching–imitate melodies played on a solfege ladder

       Sousa Palooza–an interactive music map of a famous Sousa march turned into an asteroid-like game

     Note Pair–aural concentration game

      Theta Music Trainer–many aural training games for everything from scales, intervals, chord progressions, rhythms, and more

       Music Memory–aural solfege training

       Music Teacher Games–many games for staff, piano key, rhythm, and aural recognition

      Melody Mayhem 1–recognize a melody

       Storm Chasers–recognize melodic direction

     Good Ear–ear training exercises for intervals, chords, scales, cadences and more

      Echo Time with Annie–aural concentration game

Composers / آهنگسازان

Quia Composer Fun Concentration–match composer with a famous work

Quia Composer Fun Word Search–find composers in this word search and learn which which famous works they wrote

Quia Composer Fun Matching–match composers with a famous work

Quia Composer Fun Flash Cards–Flip the flashcards to memorize composers and their famous works

Fun Brain Word Scramble–given a clue, unscramble the word to name the composer

Fun Brain Composers Stay Afloat–play hangman to name the composer

DSO Kids Time Machine–place composers in the appropriate time period

DSO Kids Beethoven’s Baseball–multiple choice questions about composers

Sphinx Kids Composer Gallery–learn about composers by birthday, country, style or name

Carnegie Hall: A History of African American Music—timeline with listening examples of notable composers/performers and a short history

Classics for Kids Composer Time Machine—learn about composers of each time period and listen to their compositions

Arts Alive Name the Composer—multiple choice composer quiz

Online Piano Game–listen and name the note on the treble staff

Poisson Rouge Piano–compose a melody on a piano keyboard, see it placed on the staff and listen to it played

Hansel and Gretel:  Design Your Own Opera–customize this musical experience to learn about opera in the process

         Rhythms in the House–find objects to play rhythms on in the house with the idea that “music is everywhere”

Composition  / ترکیب قطعه 

Global Groovin’–create a world-music mix with drag and drop instruments, beats, and sounds

BBC Cave Sounds—create a cave-sound mix with drag and drop sounds

Classics for Kids Compose Your Very Own Music—compose 4 measures of music in 4/4 time

Arts Alive Compose Music—compose a 9 note melody

PBS Martha Speaks Make the Band—choose the instruments, vocalists, rhythm and tempo for the band to play

PBS Shock’s Beatbox—create a beat box composition

SFS Kids Composerizer—drag and drop measures in the order you choose to compose a piece

Do Le Me–play and record your own melody on this tone ladder (note:  the syllable “le” is used in place of “re” and “si” in place of “ti” which can be confusing for those trained in traditional solfege)

Online Piano Machine–play a melody on an octave keyboard, record it, and see it written on a staff

Boomthang–play and record your own mix

Science on Music–compose music in a virtual kitchen, learn about accoustics, and create a remix

PBS Cyberchase Pattern Player–create visual and melodic musical patterns

Musical Instruments / ادوات موسیقی 

Flying Instruments—a Tetris-like game with three levels–matching by instrument family, by instrument, and by sound

Orchestra Game–listen and identify the instrument played

Fun Brain Musical Instruments Word Scramble–given a clue, unscramble the word to reveal the instrument

Fun Brain Instruments Stay Afloat–play hangman to name the instrument

Quia Instrument Quiz–a 21 question quiz on the orchestra instrument families

Quia Rags to Riches–like “Who Wants to Be a Millionaire” with questions limited to the orchestral instruments.

Sphinx Kids Instruments Gallery—learn about the 4 orchestral string instruments, their history, and their instrument parts

Sphinx Kids Instrument Storage Room—learn about the different instruments in the orchestra, how they sound, their history, and their instrument parts

Sphinx Kids Concert Stage—listen to performances and view personal interviews of famous instrumentalists

Sphinx Kids Practice Room—select a student to hear them describe and play his/her string instrument

SFS Kids Instrument of the Orchestra—learn about the instruments of the orchestra, where they are located on stage, what family they belong too, and what they sound like

BBC Instrument Match Up—match sounds with instrument

Carnegie Hall’s Listening Adventures:  The Young Person’s Guide to the Orchestra—learn about the different instruments and families

Funschool Music Match ‘em—match the instrument with the sound

Melody Street—watch cartoon videos about instruments, play games, listen to the instruments and more

NSO Kids—listen to instrumentalists, learn where they are located on stage, and understand the affect of acoustics

Arts Alive Guess the Instrument—multiple choice choose instrument played

Arts Alive Instrument Lab—learn about the instruments and instrument families, view virtual instruments from all directions, and listen to the instruments being played

PBS Arthur’s Global Gizmo—global instrument matching and information

PBS Word World Band—recognize the instruments being played and learn to spell them

Virtual Drum Set–use number keys to play a virtual drum set

Instruments Pair Game–instrument concentration

Quia Battleship–play battleship and answer multiple choice questions about instruments at the same time

Animated Science Orchestra–fill in the blank instrument quiz

BBC Conduct a Classical Music Store–Bring the instruments in based on a score cue

Ocean Treasure Hunt–instrument sound and image recognition

Leo and the Musical Family–match instruments to family

Notation / علامت گذاری در تئوری موسیقی 

Funbrain The Piano Player–staff and piano keys recognition

SFS Kids Performalator—play simple melodies via color coded music

Musicards Note Names—treble clef flash cards

Musicards Intervals—treble and bass clef interval flash cards

Musicards Triads—treble clef triad flash cards for chord and inversion recognition

Classics for Kids Note Names—name sets of treble clef notes

Music Match–match the note on the piano keys with the note on the staff

Online Piano Game–listen and name the note on the treble staff

Musical Notes–treble clef and piano key recognition

Music Teacher Games–many games for staff, piano key, rhythm, and aural recognition

Page Turner Treble Staff Spaces–recognize staff spaces

Naming Intervals: Steps and Skips–recognize steps and skips

Whack-a-Note–like whack-a-mole only with staff notes

Music Press Distress–collect the notes for the desired value

Eek!  Shark!–treble and bass clef staff recognition

Symbols and Vocabulary / علائم و واژگان  

Quia Musical Elements Matching–match musical elements and their definitions

Quia Musical Elements Flash Cards— Flip the flashcards to memorize musical elements and their definitions

Quia Music Vocabulary Flash Cards–Flip the flashcards to memorize music vocabulary and their definition

Quia Music Vocabulary Matching–match vocabulary and definitions

Quia Music Vocabulary Concentration–match vocabulary and definitions

Quia Vocabulary Word Search–find vocabulary in a word search

SFS Kids What’s Tempo?–select a tempo marking and listen to how it changes the speed of the music

SFS Kids What’s that Symbol? — select a symbol and listen to how it changes the way the music is played

Musicards Key Signatures—key signature flash cards

DSO Kids Music Match–match the music symbols

Music Darts 1–recognize music symbols

Leo’s Barnyard Baton–understand tempo and dynamics while pretending to conduct

 

با دپارتمان موسیقی موسسه طهران همراه باشید و دنیای موسیقی را بیشتر بشناسید.

Please wait...
درج نظر