آهنگ و ریتم در موسیقی کودکان نقش مهمی ایفا می کند

آهنگ و ریتم در موسیقی کودکان نقش مهم در جذب کودک به موسیقی را دارد.

آهنگ و ریتم در موسیقی کودکان که برای بسیار از کودکان در دوره آموزش موسیقی کودکان بکار گرفته می شود بسیار مهم و پر اهمیت است. چرا که آهنگ و ریتم در این دوره آموزشی علاوه بر اینکه نقش مهمی در انتقال مفهومی موسیقی به مخاطبان خود یعنی کودکان دارد بلکه می بایست در قدم نخست کودک را با ریتم خود جذب کند.

ثبت نحوه برخورد بسیاری از کودکان در واکنش به بسیاری از این دسته از آهنگ و ریتم در موسیقی کودکان، جهت تنظیم یک روش آموزشی موسیقی برای سنین مختلف بسیار مهم است. اهمیت آهنگ و ریتم در موسیقی کودکان به حدی مهم است که متخصصین این رشته از علوم دیگر برای بررسی ساختار مغزی کودکان ، روانشناسی کودک و بسیاری از علوم دیگر استفاده می کنند تا بتوانند برای تمامی سنین و شرایط مختلف آهنگ و ریتم صحیح برای این دوره آموزشی تهیه و تامین کنند.

در لیست زیر گزیده ای از آهنگ و ریتم های خاص این دوره جمع آوری شده و امید است که مدرس موسیقی کودک بتوانند از اینها به خوبی استفاده کنند.

Bible Songs and Rhymes
Jesus Loves Me | Music, Lyrics and Guitar Chords

Mother Goose Nursery Rhymes
Hey Diddle Diddle | Music, Lyrics and Guitar Chords

Holiday Songs
Run from the Farmer | Music, Lyrics and Guitar Chords

Lullaby Songs
Brahms’ Lullaby | Music, Lyrics and Guitar Chords

Silly Songs and Rhymes
The Ants Go Marching | Music, Lyrics and Guitar Chords
Baby Bumblebee | Music, Lyrics and Guitar Chords
Little Bunny Foo Foo | Music, Lyrics and Guitar Chords
Pass That Shoe! | Music, Lyrics and Guitar Chords
One Elephant | Music, Lyrics and Chords
Rootbeer, Rootbeer, I Love You | Music, Lyrics and Chords (Premium)
Up in the Air, Junior Birdman | Music, Lyrics and Guitar Chords
What’s That Thing Upon Your Head | Music, Lyrics and Chords

Traditional Kids Songs and Nursery Rhymes
Aiken Drum | Music, Lyrics and Guitar Chords
Entry Kentry | Music, Lyrics and Guitar Chords
Hickory Dickory Dock | Music, Lyrics and Guitar Chords
Hokey Pokey | Music, Lyrics and Guitar Chords
Hush Little Baby | Music, Lyrics and Guitar Chords
If You’re Happy and You Know It | Music, Lyrics and Guitar Chords
Itsy Bitsy Spider | Music, Lyrics and Guitar Chords
Mary Ann Music, Lyrics and Guitar Chords
John Kanaka | Music, Lyrics and Guitar Chords
Old King Cole | Music, Lyrics and Guitar Chords
Old MacDonald | Music, Lyrics and Guitar Chords
Simple Gifts | Music, Lyrics and Guitar Chords

Animal Songs
The Ants Go Marching | Music, Lyrics and Guitar Chords
Baby Bumblebee | Music, Lyrics and Guitar Chords
Hey Diddle Diddle | Music, Lyrics and Guitar Chords
Hickory Dickory Dock | Music, Lyrics and Guitar Chords
Itsy Bitsy Spider | Music, Lyrics and Guitar Chords
Little Bunny Foo Foo | Music, Lyrics and Guitar Chords
One Elephant | Music, Lyrics and Chords

Please wait...
درج نظر